2 listopada, 2020 Biznes i usługi 0

 

Niektóre obiekty wymagają dodatkowej ochrony, która wynika z aktualnie obowiązujących aktów prawnych. Jest to związane z ich przeznaczeniem oraz sposobem wykorzystania. Jednym z większych zagrożeń jakie mogą wystąpić praktycznie w każdym budynku jest otwarty ogień. Stanowi on bardzo duże niebezpieczeństwo zarówno dla zgromadzonego mienia jak i również osób znajdujących się w strefie zagrożenia. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej w momencie, gdy w budynku lub jego pobliżu składowane są materiały niebezpieczne.

Zawartość operatu przeciwpożarowego

operat przeciwpożarowy odpadyW takim przypadku inwestor musi najpierw zdobyć odpowiednie zezwolenia. Musi zostać przygotowany operat przeciwpożarowy odpady składowane w przestrzeni muszą zostać szczegółowo opisane oraz zaklasyfikowane do grupy niebezpiecznych lub palnych. Dokument taki może być przygotowany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub inżyniera pożarnictwa. Następnie jest on przekazywany do uzgodnienia z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej. Po akceptacji inwestor może przesłać wymagane dokumenty dalej do organów ochrony środowiska. Tam wydawane jest zezwolenie na składowanie danej grupy odpadów. Warto wspomnieć, że w operacie znajdują się szczegółowe informacje na temat obiektu takie jak jego wysokość, powierzchnia czy ilość kondygnacji. Można tam znaleźć również szczegółowy adres oraz dane inwestora. Oprócz tego w dokumencie zawierane są również informacje na temat zagrożenia ogniowego, które wynika ze składowania określonych grup materiałów. Dodatkowo opisany jest szczegółowo obiekt oraz zastosowane tam rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa. W budynku powinny zostać zastosowane zarówno bierne jak i aktywne środki ochrony.

Tylko w ten sposób można skutecznie chronić zarówno życie i zdrowie ludzkie jak i również zgromadzone mienie. Jak widać obecnie w celu spełnienia wszystkich wymogów prawnych odnośnie obiektów o szczególnym przeznaczeniu należy uzyskać odpowiednie pozwolenia. Te są z kolei wydawane na podstawie przygotowanych dokumentów oraz wniosków. Dokumenty te powinny opracować osoby do tego uprawnione posiadające odpowiednie kompetencje oraz doświadczenie. Tylko na tej podstawie może zostać stwierdzona ważność dokumentu, a na jego podstawie wydane pozwolenie na dalsze działania.